ร่วมงานกับเรา

Developers

Customer Centric: วิจัย ออกแบบ และพัฒนาตามการใช้งานของลูกค้าซึ่งช่วยให้พวกเขาทำสิ่งต่าง ๆ ได้สำเร็จ

การขาย
และการตลาด

พัฒนากลยุทธ์และแนวทางการขาย สร้างความสัมพันธ์และการค้า

IT Application
Supports

Empowering people: ริเริ่มและตอบสนองความต้องการด้าน IT เพื่อช่วยให้บุคคลากรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Project
Coordinators

การทำงานร่วมกันและประสานงาน : ดูแลและบริหารจัดการกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ที่จำเป็น

ร่วมงานกับเรา